Päätös
28.6.2017
178/582/2017
Sateenkaari Koto ry

Asia

VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTA KOSKEVA PÄÄTÖS

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2017

Taustaa

Opetushallitus asetti haettavaksi 26.4.–24.5.2017 valtionavustukset innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Hakemuksia saapui kaikkiaan 63 kpl. Haetun avustuksen määrä oli noin 4 800 000 euroa. Avustuksiin käytettävä määräraha oli noin 1 350 000 euroa.

Päätös

Opetushallitus on päättänyt myöntää valtionavustusta hankkeelle

178/582/2017 Multaa ja Mukuloita - ruoan ja ravinteiden kierto varhaiskasvatuksen opetuksessa

Opetushallitus myöntää avustusta hankkeelle 65 600 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 88 000 €.

Hankkeen käyttösuunnitelmassa on esitetty hankkeen mahdolliset tulot, omarahoitus ja muu rahoitus. Valtionavustusprosentti on 80%.

Valtionavustusta saa käyttää kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuviin menoihin päätöksen liitteenä olevan hyväksytyn käyttösuunnitelman mukaisesti. Jos hakija on ilmoittanut kustannukset arvonlisäverollisina hankesuunnitelman talousarviossa, tulee ne myös raportoida arvonlisäverollisina.

Rakennuskustannusten, kalustehankintojen ja teknologisten laitteiden kokonaiskustannukset voivat olla enintään 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Avustusta ei saa käyttää pihojen rakentamiseen ja varustamiseen. Valtionavustuksella hankittuja laitteita ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin päätöksessä määrättyyn tarkoitukseen eikä laitteiden omistusoikeutta saa luovuttaa toiselle laitteiden käyttöaikana. Käyttöajaksi katsotaan kolme vuotta avustuksen käyttöajan päättymisestä.

Avustuksen saajan on lisäksi noudatettava avustuspäätöksen liitteessä esitettyjä erityisavustukseen liittyviä ehtoja ja rajoituksia.

Päätös perustuu hakijan esittämään hankesuunnitelmaan ja siihen mahdollisesti arviointivaiheessa tehtyihin muutoksiin.

Päätöksen perustelut

Hankkeen valtionavustuksen perusteeksi hyväksyttäviin menoihin ei saa sisällyttää Opetuskoti Mustikan menoja.

Avustuksen saajan on käytettävä hankkeen dokumentoinnissa oppimaisema.fi -julkaisualustaa.

Sovelletut säännökset

Valtionavustuslaki 688/2001

Avustuksen maksu

Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille:

FI8157100420123747, OKOYFIHH

Maksuerät ja -ajat: 65 600 € yhdessä erässä viimeistään 30.9.2017.

Avustuksen käyttöaika

Avustus myönnetään vuoden 2017 määrärahasta. Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 30.6.2019. Hanke on käynnistettävä viimeistään 31.12.2017.

Selvitysvelvollisuus

Hankkeen avustuksen käytöstä tulee tehdä Opetushallitukselle väliselvitys viimeistään 31.8.2018 ja loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä tai viimeistään 31.8.2019. Hankkeen tulee pyydettäessä kuvata siinä syntyneitä käytäntöjä Opetushallituksen Hyvät käytännöt-portaalissa tai muussa Opetushallituksen osoittamassa palvelussa.

Tarkastusoikeus

Opetushallituksella on oikeus suorittaa avustuksen käytön valvonnassa tarpeellisia avustuksen saajan toimintaan kohdistuvia tarkastuskäyntejä. Valtionavustuksen takaisin perintään noudatetaan, mitä siitä on valtionavustuslaissa (688/2001) säädetty.

Tekijänoikeudet

Valtionavustuksen saaja luovuttaa hankkeen päättyessä Opetushallitukselle vastikkeetta tämän valtionavustushankkeen yhteydessä syntyvään aineistoon tai muuhun tuotokseen (jäljempänä aineisto) rinnakkaisen käyttöoikeuden sekä oikeudet aineiston sisällön ja ulkoasun muutoksiin.

Opetushallituksella on myös oikeus levittää aineistoa kaikissa (tunnetuissa ja tuntemattomissa) levitysmuodoissa sekä valmistaa siitä kappaleita. Valtionavustuksen saaja vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa edellä mainitut oikeudet Opetushallitukselle.

Tekijänoikeuksista, jotka koskevat aineiston hyödyntämistä hankkeessa sekä muussa kuin hankkeeseen liittyvässä tieteellisessä, julkisessa tai kaupallisessa toiminnassa, tulee sopia valtionavustuksen saajan ja aineiston tuottajien kesken.

Päätöksen hyväksyminen

Jos päätöksen saaja ei ota avustusta vastaan, tulee siitä ilmoittaa viimeistään 31.8.2017 . Ilmoitus asiasta lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@oph.fi sekä lisätietoja -kohdassa mainitulle virkamiehelle. Viestin aihekenttään tulee laittaa tunnisteeksi päätöksen diaarinumero.

Mikäli hakija katsoo, että myönnetty avustus tai sen ehdot vaikuttavat oleellisesti hankkeen toteuttamiseen alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti, tulee hakijan toimittaa Opetushallitukseen tarkennettu hankesuunnitelma 31.8.2017 mennessä. Hankesuunnitelma lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@oph.fi sekä lisätietoja -kohdassa mainitulle virkamiehelle. Opetushallitus maksaa avustuksen hyväksyttyään määräajassa saapuneen tarkennetun hankesuunnitelman. Avustuspäätös raukeaa, mikäli Opetushallitus ei hyväksy hakijan tarkennettua hankesuunnitelmaa 15.11.2017 mennessä.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtionavustuslaki 34 §). Päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea oikaisua liitteenä olevan oikaisuvaatimusosoituksen mukaisesti.

Lisätietoja

Heli Anttalainen, heli.anttalainen@oph.fi
puhelin 029 533 1000 (keskus).

Johtajan sijainen, opetusneuvos Leena Nissilä
Ylitarkastaja Kimmo Koskinen

LIITTEET

Käyttösuunnitelma

Hankkeen menot Haettu Hyväksytty
Henkilöstömenot78 500 €60 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat10 500 €7 000 €
Laitteet, kalusteet, rakentaminen8 000 €7 000 €
Palvelut10 000 €10 000 €
Vuokrat0 €0 €
Matkamenot1 000 €1 000 €
Muut menot9 500 €3 000 €
Hankkeen kokonaismenot yhteensä 117 500 € 88 000 €
Tulot
Hankkeesta saadut tulot0 €0 €
Hankkeen nettomenot yhteensä 117 500 € 88 000 €
Hankkeen muu rahoitus
EU-rahoitus0 €0 €
Muu julkinen rahoitus0 €0 €
Yksityinen rahoitus6 000 €6 000 €
Hankkeen muu rahoitus yhteensä 6 000 € 6 000 €
Avustus opetushallitukselta 80% 89 200 € 65 600 €
Hakijan omarahoitusosuus 20% 22 300 € 16 400 €