Päätös
16.11.2020
1/3368/2020
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Asia

VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTA KOSKEVA PÄÄTÖS

Valtionavustus tiedeolympialaisten tukeen ja kehittämiseen 2020

Taustaa

Opetushallitus asetti haettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön sen käyttöön asettamasta tiedeolympialaisten tukeen ja kehittämiseen tarkoitetusta määrärahasta momentilla 29.40.20.4 noin 100 000 euroa. Hakukelpoisia olivat Suomen tiedeolympialaistoiminnasta huolehtivat järjestöt. Avustusta jaettiin kolmelle järjestölle yhteensä 108 500 euroa.

Päätös

Opetushallitus on päättänyt myöntää valtionavustusta hankkeelle

1/3368/2020 Valtionavustus tiedeolympialaisten tukeen ja kehittämiseen 2020

Opetushallitus myöntää avustusta hankkeelle 56 520 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 56 520 €.

Hankkeen käyttösuunnitelmassa on esitetty hankkeen mahdolliset tulot, omarahoitus ja muu rahoitus.

Avustusta ei voi käyttää:

- organisaation omiin toimitilakustannuksiin, jotka olisivat syntyneet ilman hankettakin

- varsinaisesta kilpailutoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin

- tutkimustoimintaan

- opettajien täydennyskoulutukseen.

Päätös perustuu hakijan esittämään hankesuunnitelmaan ja siihen mahdollisesti arviointivaiheessa tehtyihin muutoksiin.

Päätöksen perustelut

Hakemuksessa mainittuihin, yliopistojen toteuttamiin matematiikkakerhomuotoisiin valmennuksiin tulisi pyrkiä luomaan myös etäosallistumismahdollisuus niiden vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Avustuksesta ei voida rahoittaa opinnäytetyön tekemistä.

Sovelletut säännökset

Valtionavustuslaki (688/2001).

Avustuksen maksu

Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille:

FI8557233350009105, OKOYFIHH

Maksuerät ja -ajat: 56 520 € viimeistään 15.12.2020.

Talousarviotili: 4.18.29.40.20.4

Avustuksen käyttötarkoitus

Valtionavustus on tarkoitettu tiedeolympialaistoiminnan kehittämiseen. Sen tavoitteena on kasvattaa tiedeolympialaistoiminnan vaikuttavuutta ja kattavuutta kansallisella tasolla ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä sekä hyvien käytänteiden levittämistä. Avustuksella voidaan kehittää tiedeolympialaistoiminnan yhteydessä syntyneiden materiaalien ja tuotosten avointa jakamista opetuskäyttöön.

Valtionavustusta ei saa kohdentaa oppimateriaalien ja -välineiden kustantamiseen suoraan opiskelijoille eikä sellaiseen toimintaan, johon rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) perusteella.

Avustuksen käyttöaika

Avustusten käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväystä seuraavasta päivästä ja päättyy 31.12.2021.

Selvitysvelvollisuus

Avustuksen saajan tulee antaa selvitys avustuksen käytöstä 15.3.2022 mennessä. Selvitys annetaan tämän päätöksen liitteen Ohje valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle ohjeistuksen mukaisesti. Linkki selvityslomakkeelle lähetetään alkuvuodesta 2022.

Tarkastusoikeus

Opetushallituksella on oikeus suorittaa avustuksen käytön valvonnassa tarpeellisia avustuksen saajan toimintaan kohdistuvia tarkastuskäyntejä. Valtionavustuksen takaisin perintään noudatetaan, mitä siitä on valtionavustuslaissa (688/2001) säädetty.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtionavustuslaki 34 §). Päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea oikaisua liitteenä olevan oikaisuvaatimusosoituksen mukaisesti.

Lisätietoja

Teijo Koljonen, teijo.koljonen@oph.fi
puhelin 029 533 1000 (vaihde).

Yksikön päällikkö Petri Lehikoinen
Opetusneuvos Teijo Koljonen

LIITTEET

Käyttösuunnitelma

Hankkeen menot Haettu Hyväksytty
Henkilöstökustannukset42 150 €42 150 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat4 750 €4 750 €
Laite- ym. hankinnat0 €0 €
Palvelut3 700 €3 700 €
Vuokrat0 €0 €
Matkakustannukset5 720 €5 720 €
Muut kustannukset200 €200 €
Hankkeen kokonaismenot yhteensä 56 520 € 56 520 €
Toiminnasta aiheutuvat tulot
Toiminnasta saadut tulot0 €0 €
Hankkeen nettomenot yhteensä 56 520 € 56 520 €
Toiminnan muu rahoitus
EU-rahoitus0 €0 €
Muu julkinen rahoitus0 €0 €
Yksityinen rahoitus0 €0 €
Hankkeen muu rahoitus yhteensä 0 € 0 €
Avustus opetushallitukselta 56 520 € 56 520 €